Transaction Date Insider Transaction Type Number of Shares Transacted
2003-07-28 BECK RICHARD P Sale 5000.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5100.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 15200.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 15600.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5100.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 22300.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7700.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2003-07-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 22200.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 32800.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3600.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 16900.0
2003-11-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 16000.0
2003-11-04 BECK RICHARD P Sale 5000.0
2003-11-06 KOVACH JOSEPH P Sale 5000.0
2004-04-05 BECK RICHARD P Sale 20000.0
2004-08-06 Gregorak William Michael Purchase 750.0
2004-11-19 Gregorak William Michael Purchase 500.0
2004-12-08 Gregorak William Michael Purchase 300.0
2005-02-22 RHOADES CHARLES S Purchase 10000.0
2005-04-01 BECK RICHARD P Sale 3000.0
2005-04-06 BECK RICHARD P Sale 3000.0
2005-04-12 BECK RICHARD P Sale 3000.0
2005-04-20 BECK RICHARD P Sale 1000.0
2005-04-22 BECK RICHARD P Sale 3000.0
2005-04-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 11600.0
2005-04-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2005-04-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 9200.0
2005-04-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7300.0
2005-04-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2005-04-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2005-04-25 BECK RICHARD P Sale 3000.0
2005-05-03 BECK RICHARD P Sale 3000.0
2005-08-17 BECK RICHARD P Sale 7000.0
2005-08-17 BECK RICHARD P Sale 4000.0
2005-08-17 BECK RICHARD P Sale 4000.0
2005-08-17 BECK RICHARD P Sale 4000.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 51822.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 15800.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3400.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 16034.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7000.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 16000.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5500.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 16244.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 15900.0
2005-08-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3500.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3700.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3200.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4600.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2600.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2005-09-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2005-10-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 19200.0
2005-10-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2005-10-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2005-10-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2005-10-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5300.0
2005-10-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2005-11-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 175000.0
2005-11-14 SCHATZ DOUGLAS S Sale 25000.0
2005-11-14 SCHATZ DOUGLAS S Sale 25000.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1579.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 790.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2373.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 758.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 282.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1947.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2005-11-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 353.0
2005-12-01 EL HILLOW MICHAEL Sale 9375.0
2005-12-01 EL HILLOW MICHAEL Sale 13750.0
2005-12-01 EL HILLOW MICHAEL Sale 12500.0
2005-12-01 EL HILLOW MICHAEL Sale 5468.0
2005-12-01 EL HILLOW MICHAEL Sale 4375.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 41537.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7457.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5185.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5879.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7310.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1152.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 448.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2393.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2647.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3200.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 860.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2005-12-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2005-12-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4097.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3319.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2561.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4800.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2288.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 38842.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2190.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2006-01-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2498.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 402.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1562.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 142.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 16328.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4668.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5600.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2565.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1735.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 49000.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3000.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2006-01-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2006-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 16546.0
2006-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2006-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 338.0
2006-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2006-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2006-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 312.0
2006-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2006-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2006-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 23041.0
2006-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2006-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 51866.0
2006-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5690.0
2006-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2080.0
2006-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2006-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2041.0
2006-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2576.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1824.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7165.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1486.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3649.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2600.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2572.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 24400.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2095.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4805.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 42983.0
2006-01-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2031.0
2006-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 32819.0
2006-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2006-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2006-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6600.0
2006-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2006-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1914.0
2006-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1478.0
2006-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2006-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1356.0
2006-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1714.0
2006-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 19600.0
2006-02-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 21600.0
2006-02-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2006-02-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2006-02-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4800.0
2006-02-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4822.0
2006-02-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 69516.0
2006-02-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-02-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 56149.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6832.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4863.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 12500.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 37.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1616.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 560.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4617.0
2006-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 848.0
2006-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 252.0
2006-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5200.0
2006-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2006-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2006-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 48.0
2006-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2006-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 30152.0
2006-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2006-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2006-02-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4920.0
2006-02-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 580.0
2006-02-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2006-02-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2006-02-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6800.0
2006-02-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2006-02-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-02-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2006-02-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 14464.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1650.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2336.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4400.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-02-22 RHOADES CHARLES S Sale 1000.0
2006-02-22 GUILMART JAMES G Sale 150.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 946.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3121.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 10314.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5600.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6176.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3400.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 901.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2996.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 95.0
2006-03-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 51.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5325.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1431.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2285.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1559.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3100.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5200.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2006-04-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2007-08-10 BECK RICHARD P Purchase 1500.0
2007-08-10 Posner Barry Z Purchase 1000.0
2007-08-16 SPEDDEN ELWOOD Purchase 1000.0
2007-11-05 BETZ HANS GEORG DR Sale 5169.0
2008-04-30 RHOADES C STEVE Sale 5000.0
2008-04-30 RHOADES C STEVE Sale 5000.0
2008-04-30 RHOADES C STEVE Sale 837.0
2008-04-30 RHOADES C STEVE Sale 300.0
2008-08-11 SPEDDEN ELWOOD Sale 5000.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 712.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 90.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 298.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2008-12-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3000.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4500.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2600.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3300.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6000.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7000.0
2008-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 16500.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6100.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 78.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 868.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3487.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1632.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 613.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2008-12-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2008-12-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 131.0
2008-12-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 49502.0
2008-12-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7900.0
2008-12-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3599.0
2008-12-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2061.0
2008-12-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1138.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 17122.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4600.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4400.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-01-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6800.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 8600.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5099.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3401.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4900.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1519.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5154.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7400.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3446.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2600.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4300.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-01-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2600.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3500.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4600.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3300.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3700.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-01-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 22400.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 635.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 465.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-02-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2600.0
2009-02-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-02-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2009-02-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-02-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-02-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2009-02-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-02-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-02-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 222.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3200.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 220.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 602.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 19.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 25657.0
2009-06-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 118.0
2009-06-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 26.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 467.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 633.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 271.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 980.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 8.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 8.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 692.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 232.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1368.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 149.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1151.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 193.0
2009-06-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 107.0
2009-06-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-06-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-06-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-06-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 662.0
2009-06-30 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 750.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 10.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3700.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4300.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 8262.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 990.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 201.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 312.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 230.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5400.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 982.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 118.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 113.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 560.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3350.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 250.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3000.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 525.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3200.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-20 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 221.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 125.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2293.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1107.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1487.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 80.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 75.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 825.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2733.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-07-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3100.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5300.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3300.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3400.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4100.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1709.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 120.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1305.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2705.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2138.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 462.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 959.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 41.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-08-03 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1597.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2903.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 933.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 167.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 85.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2915.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1413.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 187.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 48.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 48.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 55.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3746.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2215.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2591.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2925.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 143.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 490.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 432.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3600.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 210.0
2009-08-10 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-13 SPEDDEN ELWOOD Sale 5800.0
2009-08-13 SPEDDEN ELWOOD Sale 200.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1496.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1314.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 50.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2405.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1095.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 136.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3724.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 19100.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 294.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 506.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3191.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 509.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5700.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1229.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 296.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3800.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3071.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 517.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2783.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2902.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1849.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 170.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 898.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 751.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1273.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 188.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1327.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2009-08-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 685.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 15.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 650.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 850.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2054.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 146.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3600.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 297.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2150.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 403.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 9.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 20.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 10.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3400.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1695.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-08-31 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1301.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1768.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 36.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 40.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1304.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2720.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 382.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 920.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 660.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 262.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 861.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 39.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1498.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 88.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 199.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1417.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 283.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2578.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 422.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3800.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6380.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 230.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2890.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3900.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 881.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 70.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 390.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 401.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 999.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 210.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 260.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 340.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 260.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 140.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 9100.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3381.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5401.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3100.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1640.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 860.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7374.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-09-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3800.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 62.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 730.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 20.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 403.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 15.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 457.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 210.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 290.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4000.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-09-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 12700.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 601.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 17.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 555.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4100.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 8303.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 271.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 326.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 10.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1650.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1050.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1950.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5200.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1050.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-10-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 550.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1187.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 113.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 50.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 916.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 384.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 519.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 834.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3147.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 16.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 101.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 507.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 193.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 85.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 40.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 560.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 10.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 15.0
2009-10-13 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 20.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 160.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 234.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1704.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1502.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3231.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 30.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 670.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1169.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 46.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 354.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2204.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 599.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 401.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 731.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 365.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 504.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 96.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-10-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 890.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1823.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2897.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 10560.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3891.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4229.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3100.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1510.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 682.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1918.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-11-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 8259.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1342.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1123.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 13379.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 24023.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4200.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 28107.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 36506.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 10200.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4992.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 235.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 742.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4677.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7215.0
2009-11-06 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7100.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4936.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7000.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 17100.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 51870.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5315.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 18400.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 38716.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 792.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 82763.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 17700.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 44308.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-11-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5523.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 993.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 292.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1868.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 904.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2604.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1402.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1114.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 620.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1985.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2880.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4880.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 15.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5800.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 33.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 10.0
2009-12-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1085.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 315.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4233.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3000.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2567.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4000.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4700.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1404.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 395.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4000.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 394.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 687.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2513.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 987.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1413.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1606.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2009-12-14 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3300.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3372.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 502.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 626.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3200.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6200.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3800.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4000.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4000.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3600.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2874.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5200.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5000.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3000.0
2009-12-21 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 213.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 363.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2600.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 413.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 370.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 30.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 184.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 258.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 536.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2009-12-29 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 292.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6000.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3935.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2365.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 8400.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5500.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 202.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 411.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3720.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3400.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2010-01-04 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2400.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 439.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4799.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4700.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6701.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-01-11 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1409.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1001.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2205.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1040.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2594.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2006.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3405.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2495.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2600.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3200.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-01-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 970.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 530.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1622.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 401.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 932.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-01-25 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 605.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1713.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2587.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1595.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4400.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3100.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1970.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2280.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1450.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4374.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3500.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4426.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1165.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2689.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 646.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3802.0
2010-02-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1898.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 399.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 901.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 601.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 280.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-02-02 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 287.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 13.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3400.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 494.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 594.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 675.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 706.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 606.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2281.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 595.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 834.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 787.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 276.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 703.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3800.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2065.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1212.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2018.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 505.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-02-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3000.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 350.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 23.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1793.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 803.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2350.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5104.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 450.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1779.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 21.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 8009.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 191.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3320.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 480.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-02-16 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 10500.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1173.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 50.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3500.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4500.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 11000.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-02-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2600.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1497.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 750.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2207.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3723.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2075.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1988.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3096.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 996.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1254.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2886.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3000.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 828.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4094.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2003.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 603.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1005.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1495.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3247.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2153.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3396.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 994.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1076.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1864.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 36.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5800.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 904.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-08 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2030.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 327.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 38.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1893.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 412.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3200.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3401.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 9.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-09 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3000.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5371.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 29.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 27.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1030.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 714.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 74.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4000.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 295.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4800.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2405.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3712.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3388.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3300.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-15 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 15.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1281.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 574.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 96.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 419.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 205.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 787.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3450.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1705.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3179.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 718.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1687.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3006.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2930.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4356.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1202.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2483.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 665.0
2010-03-22 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 350.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-03-23 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 757.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 571.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2600.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2950.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4900.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2200.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-04-05 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2069.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5303.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1402.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3000.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7000.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2500.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 9.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 353.0
2010-04-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 410.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 95.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 195.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1710.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1052.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 148.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-19 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3788.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3632.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4986.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3656.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 4206.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1010.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 773.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 392.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-04-26 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 413.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 600.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 100.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 100.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 400.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 900.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 700.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 100.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 200.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 100.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 300.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 200.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 100.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 206.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 681.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 200.0
2010-04-27 BETZ HANS GEORG DR Sale 200.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 13537.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 10186.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 746.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1932.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1166.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 992.0
2010-04-27 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 859.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 38680.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3942.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3100.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3446.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 101.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1305.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3000.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2208.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-04-28 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2600.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3396.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3800.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2610.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 778.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 7700.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5400.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1790.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 501.0
2010-05-12 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1003.0
2010-05-17 BETZ HANS GEORG DR Sale 2331.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 220.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 301.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1617.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2081.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3600.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1760.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1006.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 422.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 66.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 983.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2800.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 343.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 270.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2900.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 196.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 101.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-17 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 10900.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 8935.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3507.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1404.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3603.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1562.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3200.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2275.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3907.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 945.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6172.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5307.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2146.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 400.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 344.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-05-24 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 198.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 387.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 401.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1100.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1379.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 173.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2700.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 6249.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1800.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1900.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2100.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 8030.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 5110.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 12.492
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3129.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1500.0
2010-06-01 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1669.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2099.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1600.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3300.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2300.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 2000.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 600.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1700.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1400.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 800.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 500.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1043.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 3528.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 796.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 700.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1577.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1000.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 645.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 1200.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 300.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 100.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 900.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUST Sale 200.0
2010-06-07 SCHATZ DOUGLAS S & SCHATZ JILL E FAMILY TRUS